SÄÄNNÖT

 

SUOMEN DOBERmann YHDISTYS RY                                   logo                                                                               

KESKI-SUOMEN ALAOSASTO

1                 Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli

Alaosaston nimi on Suomen Dobermannyhdistys ry. Keski-Suomen alaosasto. Kotipaikka on Jyväskylä, toiminta-alueena Keski-Suomi. Alaosaston kieli on suomi.

2                 Tarkoitus ja toiminta

Alaosasto on Suomen Dobermann yhdistyksen epäitsenäinen alaosasto.

Toiminnan tarkoituksena on herättää harrastusta kenneltyöhön ja varsinkin Dobermann-rotuun, sekä edistää rodun jalostamista ja ohjata jäseniä hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiraa oikein.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi alaosasto järjestää kokeita (ei lääketieteellisiä), kilpailuja, näyttelyitä, kursseja, koulutustilaisuuksia, leirejä ja neuvottelutilaisuuksia yms. Alaosasto voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa.

Alaosasto seuraa rodun kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä pitää yhteyttä vastaaviin järjestöihin.

3                 Varojen hankinta

Varoja toimintansa tukemiseksi alaosasto hankkii perimällä liittymis- ja jäsenmaksuja, järjestämällä näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Alaosasto on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4                 Jäsenet

Alaosaston jäseniä voivat olla Suomen Dobermann- yhdistyksen jäsenet, jotka hallitus on kokouksessaan hyväksynyt ja jotka ovat suorittaneet vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Liittyessään alaosastoon henkilö hyväksyy Keski-Suomen alaosaston säännöt ja tarkoituksen.

Alaosastoa kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea alaosaston tarkoitusta ja toimintaa, jotka hallitus on kokouksessaan hyväksynyt ja jotka ovat suorittaneet vuosikokouksen määräämän vähimmäissuuruisen liittymis- ja kannatusjäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on alaosaston kokouksissa läsnäolo-, mutta ei puhe- eikä äänioikeutta. Kannattava jäsen ei voi toimia alaosaston luottamustoimissa (hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana). Kannattavan jäsenen ei tarvitse olla Suomen Dobermann-yhdistyksen jäsen.

Suomen Dobermann- yhdistyksen kunniajäsenet ovat automaattisesti Keski-Suomen alaosaston kunniajäseniä. Alaosaston hallituksen ehdotuksesta voidaan myös kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille alaosasto haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta sekä kunniapuheenjohtajaksi alaosaston edellisen puheenjohtajan. Ehdotukset alistetaan alaosaston kokouksen ratkaistavaksi, missä ehdokkaan on saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä ennen kuin hänet voidaan kutsua alaosaston kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on samat oikeudet kuin varsinaisjäsenillä, mutta ovat vapaat kaikista maksuista. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

Perhejäsen on henkilö, joka kuuluu varsinaisen jäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Perhejäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisjäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä alaosaston julkaisuja.

5                 Hallitus

Alaosaston asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksesta on vuosittain erovuorossa puheenjohtaja sekä kaksi (2) jäsentä. Viimeksi mainitut ensi kerran arvan perusteella ja sen jälkeen vuorollaan. Varajäsen on erovuorossa vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan, muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrää niiden tehtävät. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan ottaa myös alaosaston ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Hallitus voi päätösvaltaisena läsnä ollessansa kokoontua myös ilman eri kutsua. Kokoontuminen on mahdollista puhelimen tai vastaavan tekniikan välityksellä. Asiat ratkaistaan tarvittaessa äänestäen, jolloin yksinkertainen enemmistö ratkaisee. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6                 Alaosaston nimen kirjoittaminen

Alaosaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä sihteerin ja rahastonhoitajan kirjoittamaan yksin alaosaston nimen pankki-, posti- yms. Juoksevissa asioissa. (Yhdl. §36)

7                 Tilit

Alaosaston tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Hallitus valitsee vuosittain yhden (1) toiminnantarkastajan ja yhden (1) henkilön hänen varalleen.

8                 Alaosaston kokouksen koolle kutsuminen

Alaosaston kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta pääyhdistyksen jäsenlehdessä tai muissa jäsentiedotteissa. Kutsu kokoukseen on mahdollista toimittaa myös sähköpostin tai vastaavan tekniikan välityksellä.

9                 Alaosaston kokoukset

Alaosaston vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta tai kun vähintään neljäsosa alaosaston jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Alaosaston jäsen voi edustaa alaosaston  kokouksessa kahta muuta alaosaston jäsentä. Tällöin ao. jäsenen on jätettävä kokoukselle edustamansa henkilön valtakirja. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan mielipide.

10               Vuosikokous

Alaosaston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      valtakirjojen tarkistus

2.      kokouksen avaus

3.      valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4.      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.      hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.      esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

7.      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8.      vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

9.      valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10.  valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) vara toiminnantarkastaja

11.  käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

Mikäli alaosaston jäsen haluaa saada jonkin asian alaosaston kokouksen käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä kirjallinen aloite hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, aloite on mahdollista toimittaa myös sähköpostin liitetiedostona. Asiasta on mainittava kokouskutsussa. Muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisesti.

11               Sääntöjen muuttaminen ja alaosaston purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja alaosaston purkamisesta on tehtävä alaosaston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai alaosaston purkamisehdotuksesta. Mikäli yhdistys puretaan, jäljellä olevat varat tullaan käyttämään alaosaston toiminta-alueen koiraharrastuksen tukemiseen.

12               Yhdistyslaki

Muuten noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.

 

Jyväskylässä 21.5.2013

 

Jonna Nieminen, puheenjohtaja

 

 

SDY:n hallitus, Petra Nieminen, puheenjohtaja